Naar inhoud

Bestuur

Kamer van Koophandel: 84799048

ANBI-registratie / RSIN nummer 863376174

IBAN: NL13 BUNQ 2066 9900 00 t.n.v. Stichting Plant N Boom

Documenten

Beleidsplan 2023-2025: klik hier

Akte van oprichting: klik hier 

Jaarrekeningen: 2023 en 2022

Bestuursverslagen: 2023 en 2022.

 

Bestuur: samenstelling wijze van benoemen en beloning.

Het bestuur bestaat uit drie (3) natuurlijke personen:

 • Mevrouw Petronella Lukkiena Johanna Smit, voorzitter.
  • Hoofdfunctie – Gepensioneerd.
  • Nevenfunctie: Voorzitter bij Stichting Plant N Boom.
 • De heer Eloge-Kay Ayinkamiye, secretaris.
  • Hoofdfunctie – Digital Performer bij online-ID.
  • Nevenfunctie: Secretaris bij Stichting Plant N Boom.
  • Nevenfunctie: Life Coach van jongeren bij Best Life Church.
 • De heer Marius Jacobus Roelofsen, penningmeester.
  • Hoofdfunctie - Financieel expert bij levensverzekeraar a.s.r.
  • Nevenfunctie: Penningmeester bij Stichting Plant N Boom.

 

De bestuurders hebben geen relatie met elkaar. 

 1. De bestuurders worden met unanieme stemmen benoemd door het bestuur in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
 2. Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Een aftredend bestuurslid kan direct en onbeperkt worden herbenoemd. Zolang het bestuur niet overgaat tot benoeming van een opvolgend bestuurder dan wel herbenoeming van de in functie zijnde bestuurder, eindigt de bestuurdersfunctie van de betreffende bestuurder niet door verloop van de zittingstermijn. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
 3. Het bestuur stelt een profielschets op voor de omvang en samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, zijn activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurders.
 4. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature de betrokken bestuursfunctie nog niet is vervuld, kan de benoeming geschieden door de rechter overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:299 van het Burgerlijk Wetboek. Indien en zolang het bestuur uit meerdere leden bestaat, benoemt het bestuur uit haar midden een voorzitter. In geval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
 5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.